POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady polityki prywatności w sklepie internetowym GOOD NOOT (dalej: „GOOD NOOT”), prowadzonym pod adresem https://www.goodnoot.com. Zawiera wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych naszych Klientów i ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji, a także do danych przekazywanych przez Klientów za ich pośrednictwem drogą elektroniczną, droga telefoniczną bądź osobiście w siedzibie Administratora.

Administratorem danych osobowych jest spółka Lood is Good Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 35, 31-315 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603176, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł, NIP 6762501904, REGON 363758678.

Dane osobowe zbierane przez Administratora GOOD NOOT są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) (dalej: „RODO”).

Administrator GOOD NOOT nieustannie dokłada starań w celu zapewnienia ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących naszych Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem lub zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administrator oświadcza, że GOOD NOOT jest wolny od jakichkolwiek treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa lub prywatności jakichkolwiek osób lub zawierających informacje naruszające dobra prawnie chronionych w jakikolwiek sposób.

Adresatem możliwości korzystania z produktów dostępnych za pośrednictwem GOOD NOOT nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, który nasi Klienci chcą realizować, w tym do korzystania z GOOD NOOT, robienia zakupów za pośrednictwem GOOD NOOT, odpowiedzi na Wasze zapytania, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, przekazania zamówionej przez Was informacji marketingowej lub promocyjnej.

W celu korzystania z GOOD NOOT klient powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Internetu przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej.

COOKIES

Podczas przeglądania strony GOOD NOOT wykorzystywane są pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z GOOD NOOT, przykładowo dla zapamiętania czynności dokonanych w GOOD NOOT. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony GOOD NOOT, poprzez zapisywanie określonych informacji i dopasowanie treści strony GOOD NOOT do do potrzeb Klientów GOOD NOOT, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i stałego doskonalenia świadczonych przez GOOD NOOT usług. GOOD NOOT korzysta z:

 • cookies niezbędnych do świadczenia usług, np. plików cookies z danymi wprowadzonymi przez Klienta;
 • cookies analitycznych i marketingowych, np. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na GOOD NOOT, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics;
 • cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do klientów oferty promocyjnej czy reklamy. W tym celu GOOD NOOT przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym klienta (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promocji, wymaga uzyskania zgody klienta. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Jeśli Klient nie wyraża zgody na przechowywanie na jego urządzeniu cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby cookies były blokowane w całości lub żądanej części. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie cookies może mieć negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony GOOD NOOT.

CELE

Dane osobowe osób korzystających z GOOD NOOT będą przetwarzane w celach:

 • realizacji i obsługi zamówień w GOOD NOOT na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, takich jak założenie i prowadzenie konta w GOOD NOOT, informowanie o statusie realizacji zamówień, realizacja nagród zdobytych przez Klienta, w celu wysyłki zamówionych produktów, prowadzenia historii zamówień lub w celach podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą przed zawarciem umowy jak przeglądanie asortymentu GOOD NOOT; 
 • analitycznych (jak zainteresowanie określonymi produktami znajdującymi się w ofercie GOOD NOOT, częstotliwość wyświetleń) i statystycznych (jak korzystanie z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w GOOD NOOT, ułatwienia korzystania z GOOD NOOT czy zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego GOOD NOOT), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane te wykorzystywane będą w celu przekazania naszym Klientom komunikatów marketingowych;
 • gromadzenia punktów lojalnościowych (Administrator wskazuje, że punkty Klienta mogą być kumulowane z punktami gromadzonymi przez Klientów za pośrednictwem Good Lood App przy wykorzystaniu numeru telefonu Klienta), a także organizacji akcji promocyjnych, używania kodów promocyjnych, zgodnie z każdorazowo określonymi warunkami uczestnictwa w takich akcjach, czy w celu badania satysfakcji Klienta, przesyłania newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, w tym rozpatrywania reklamacji, udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 • realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, świadczący usługi informatyczne, administracyjne, marketingowe, obsługi płatności elektronicznych oraz dostawcy zamówień złożonych w GOOD NOOT.

Administrator może przekazywać dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. np. do podmiotów mających siedzibę w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, itp., w przypadku gdy takie przekazanie transfer jest niezbędne do realizacji wskazanych w polityce prywatności celów przetwarzania danych osobowych. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy następuje z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony danych, wymaganego przez przepisy RODO, przede wszystkim poprzez:

 • nawiązywanie współpracy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, 
 • stosowanie przez te podmioty Standardowych Klauzul Umownych opublikowanych przez Komisję Europejską, 
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 • inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Odbiorcą danych osobowych osób korzystających z GOOD NOOT będzie w szczególności PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, nr KRS 0000347935, w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych udostępnianych na GOOD NOOT. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez PayPro SA zostały określone tutaj.

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
 • Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

 • kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień oraz świadczenia innych usług na rzecz naszych Klientów i prowadzenia działań marketingowych:

 • w przypadku rejestracji konta w GOOD NOOT, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z ewentualnie zrealizowanych zamówień;
 • dane przetwarzane na podstawie zrealizowanej umowy będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron z tej umowy;
 • dane przetwarzane na podstawie wykonywania obowiązków ustawowych będą przetwarzane przez okres czasu wymagany odpowiednimi przepisami prawa;

Dane osobowe zostaną usunięte w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą posiada konto nieaktywne (brak jakichkolwiek działań na koncie Klienta) przez okres 3 lat; 
 • kiedy osoba, której dane dotyczą wycofa udzieloną zgodę lub złoży wniosek o ich usunięcie;
 • po otrzymaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;

chyba że ich dalsze przechowywanie jest konieczne w celach dowodowych lub dla dochodzenia roszczeń. 

Dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych GOOD NOOT.

Naszym Klientom przysługuje, zgodnie z art. 16-22 RODO, prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
 • w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym przetwarzanie dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do chwili cofnięcia zgody. 
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w GOOD NOOT, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych i promocyjnych, co daje Ci możliwość zakupu naszych produktów na oferowanych warunkach promocyjnych.

Nasza polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna jej wersja została przyjęta i obowiązuje od września 2021 r.