Regulamin sklepu internetowego GOOD NOOT

prowadzonego przez spółkę Lood is Good Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Radzikowskiego 35, 31-315 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603176, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł, NIP 6762501904, REGON 363758678, adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon kontaktowy: +48 12 881 70 53.

§1
INFORMACJA OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego GOOD NOOT, zwanego dalej "Regulaminem" określa prawa i obowiązki Klientów, w tym w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego, zasady składania Zamówień, warunki realizacji Zamówień, uprawnienia Klienta do zgłaszania reklamacji lub składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów korzystających ze sklepu internetowego GOOD NOOT, chyba że dane postanowienia Regulaminu wprost stanowią inaczej. 
 3. Możliwość realizacji Zamówień określana jest na podstawie wskazanego miejsca dostawy Produktów.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu GOOD NOOT spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością witryny GOOD NOOT z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego GOOD NOOT Klient powinien posiadać:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączoną obsługę plików cookies;

§2
DEFINICJE

 1. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w GOOD NOOT, umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta;
 2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w GOOD NOOT, umożliwiający złożenie Zamówienia bez zakładania Konta, w tym określenie sposobu dostawy i płatności;
 3. GOOD NOOT – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresemhttps://goodnoot.com;
 4. Klient – każdy podmiot nabywający produkty Sprzedawcy za pośrednictwem GOOD NOOT;
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.)
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach GOOD NOOT, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym GOOD NOOT, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w GOOD NOOT;
 8. Produkt(y) – towar oferowany przez Sprzedawcę w GOOD NOOT;
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta z GOOD NOOT;
 10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 11. Sprzedawca – Lood is Good Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Radzikowskiego 35, 31-315 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603176, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł, NIP 6762501904, REGON 363758678;
 12. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta z Klientem za pośrednictwem GOOD NOOT w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta dotyczące zakupu Produktów, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy;

§3
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o Produktach
 2. Sprzedawca zamieścił na stronie GOOD NOOT informacje o Produktach, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności, alergeny itp. Przed użyciem Produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu Produktu.
 3. Sprzedawca informuje na stronie GOOD NOOT o datach ważności Produktów oferowanych do sprzedaży. Daty ważności Produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją Produktów w magazynie.
 4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.
 5. Ceny Produktów wskazane w GOOD NOOT są podane w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny te nie zawierają kosztów dostawy.
 6. Koszty dostawy wskazane w GOOD NOOT są podane w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
 7. GOOD NOOT przewiduje możliwość wprowadzenia specjalnych programów rabatowych dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 9. Konto
 10. Przeglądanie Produktów dostępnych w GOOD NOOT nie wymaga zakładania Konta.
 11. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie GOOD NOOT możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 12. Aby założyć Konto w GOOD NOOT, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych przez Klienta:
  1. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, numer telefonu, 
  2. w przypadku Przedsiębiorców na prawach Konsumenta oraz w przypadku Przedsiębiorców imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, adres do wysyłki, numer telefonu oraz numer NIP.
 13. Założenie Konta w GOOD NOOT nie podlega opłatom.
 14. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 15. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane w komparycji Regulaminu.
 16. W przypadku usunięcia Konta usunięciu ulegają wszystkie dane, z wyjątkiem danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do automatycznego usunięcia Konta Klienta po upływie okresu 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.
 17. Składanie Zamówień
 18. Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty GOOD NOOT, poprzedzona akceptacją wyboru Produktów oraz wyborem formy płatności i dostawy.
 19. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy należy:
  1. w przypadku Klienta posiadającego Konto w GOOD NOOT - zalogować się na Konto w GOOD NOOT, dokonać wyboru Produktu(ów) będącego(ych) przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać je „Do koszyka”(lub równoznaczny);
  2. w przypadku Klienta nieposiadającego Konta w GOOD NOOT (Zamówienie jako gość) - dokonać wyboru Produktu(ów) będącego(ych) przedmiotem Zamówienia, dodać je „Do koszyka” oraz wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie wymaganych danych, w tym danych odbiorcy Zamówienia, adresu e-mail oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, dokonać wyboru sposób dostarczenia Produktu;
  3. w przypadku posiadania kodu promocyjnego – wprowadzić dane kodu;
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 20. Po złożeniu Zamówienia i jego opłaceniu Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail wysłanej przez GOOD NOOT na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta lub podczas wypełnienia Formularza Zamówienia, zawierającej m.in.: numer Zamówienia, adres dostawy, wartość Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa.
 21. Zamówienia od Klientów są przyjmowane siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie GOOD NOOT, z wyjątkiem czasowego wyłączenia strony GOOD NOOT w celu przeprowadzenia modernizacji lub konserwacji infrastruktury informatycznej lub z powodu awarii lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Zamówienia są realizowane w dni robocze. 

§4
DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny GOOD NOOT, wobec czego Klient nie ma możliwości wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu ani jego anulowania.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji
 3. GOOD NOOT umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem następujących metod płatności:
  1. płatność kartą on-line;
  2. płatność przelewem on-line. Szczegółowe zasady świadczenia usług płatniczych oraz procedura reklamacyjna w zakresie usług płatniczych została określona przez dostawcę tych usług tutaj;
  3. płatność BLIKiem;
  4. oraz innych aktualnie wspieranych przez system informatyczny GOOD NOOT.
 4. W przypadku niedokonania płatności za Zamówienie w terminie 3 dni roboczych od jego złożenia, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 5. GOOT NOOT dokonuje dostawy zakupionych Produktów za pośrednictwem następujących metod dostawy:
  1. przesyłka kurierska;
  2. odbiór w paczkomacie;
  3. odbiór w punkcie odbioru;
 6. Warunkiem rozpoczęcia dostawy Produktów jest uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą do zapłaty za Zamówienie.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia pod wskazanym adresem pomimo awizowania, oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy, a także w przypadku niemożności zrealizowania Zamówienia z powodu braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

§5
ZASADY REKLAMACJI PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów wolnych od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady zakupionych Produktów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
 2. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonymi Produktami w chwili ich odbioru. W przypadku niezgodności przedmiotu dostawy ze złożonym Zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał. 
 3. W przypadku uszkodzenia Produktów w czasie transportu lub dostarczenia ich z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z GOOD NOOT i odesłać Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w komparycji Regulaminu z jednoczesnym żądaniem zwrotu należności za Produkt oraz udokumentowanymi i adekwatnymi kosztami wysyłki. GOOD NOOT może również zaproponować Klientowi przesłanie zdjęć Produktu, w tym zdjęć etykiet i jeżeli Klient wyrazi zgodę na taki sposób rozpatrzenia reklamacji, reklamacja jest rozpatrywana bez potrzeby odsyłania Produktu przez Klienta, chyba że po analizie zdjęć ujawni się potrzeba szczegółowej analizy uszkodzeń lub wady Produktu.
 4. Wszelkie reklamacje należy kierować na piśmie na adres Lood is Good Sp. z o.o., ul. Radzikowskiego 35, 31-315 Kraków, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]lub przez dedykowany formularz dostepny na stronie GOOD NOOT.
 5. Sprzedawca, o ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ustosunkuje się do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje osobę składającą reklamację pisemnie na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną. Brak informacji we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 6. Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany Produkt w tej samej formie, w jakiej dokonał płatności, w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji .
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów, jeśli ta uległa pogorszeniu z przyczyn leżących po stronie Klienta po dostarczeniu Produktów (np. niewłaściwe przechowywanie).
 8. GOOD NOOT informuje o dobrowolnej możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie oraz zasady dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§6
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktów. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje - ze względu na ochronę zdrowia - w odniesieniu do Produktów, które zostały otwarte po ich dostarczeniu.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jeżeli Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt, dołączając dowód zakupu (paragon lub faktura). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy oferowany sposób dostawy dostępny w GOOD NOOT, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przekraczających koszt najtańszego sposobu dostawy.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktów zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt, w stosunku do którego dokonał odstąpienia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodzili się na inne rozwiązanie, które nie generuje dodatkowych kosztów dla Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§7
DANE OSOBOWE KLIENTA

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych podczas zakładania Konta lub w Formularzu Zamówienia (w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Lood is Good Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 35, 31-315 Kraków.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celach:
  1. realizacji i obsługi Zamówień oraz wykonania Umowy;
  2. podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem Umowy;
  3. promocyjnych, dla realizacji programów lojalnościowych przygotowywanych przez Sprzedawcę, w tym łączonych z korzystaniem przez Klienta z Good Lood App.;
  4. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody marketingowej;.
 3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne, obsługi płatności elektronicznych oraz dostawcy zamówień złożonych w GOOD NOOT. 
 4. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi Zamówienia będą przechowywane przez następujący okres:
  1. w przypadku założenia Konta w GOOD NOOT - przez 3 lata od daty ostatniej aktywności Konta oraz upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień;
  2. w przypadku usunięcia Konta - do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień, przy czym w przypadku usunięcia Konta wszystkie dane Klienta zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które to dane będą przechowywane,
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
 6. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa to na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w GOOD NOOT, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.
 8. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia Umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
 9. Wszelkie prośby i żądania w przedmiocie danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]
 10. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez GOOD NOOT zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany przy rejestracji Konta. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zmiana Regulaminu wiąże Klienta, który nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu przed datą jego wejścia w życie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 287 z późn. zm.). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1575 z późn. zm.).
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddany sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Niniejszy Regulamin został przyjęty w październiku 2021 r.