Regulamin sklepu internetowego GOOD聽NOOT

prowadzonego przez sp贸艂k臋 Lood is Good Sp. z聽o.o. z聽siedzib膮 w聽Krakowie, przy ulicy Radzikowskiego 35, 31-315 Krak贸w, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Krakowa 艢r贸dmie艣cia w聽Krakowie, XI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000603176, o聽kapitale zak艂adowym w聽wysoko艣ci 100 000,00 z艂, NIP 6762501904, REGON 363758678, adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon kontaktowy: +48 12 881 70 53.

搂1
INFORMACJA OG脫LNE

 1. Regulamin sklepu internetowego GOOD聽NOOT, zwanego dalej "Regulaminem" okre艣la prawa i聽obowi膮zki Klient贸w, w聽tym w聽szczeg贸lno艣ci zasady korzystania ze sklepu internetowego, zasady sk艂adania Zam贸wie艅, warunki realizacji Zam贸wie艅, uprawnienia Klienta do zg艂aszania reklamacji lub sk艂adania o艣wiadcze艅 o聽odst膮pieniu od umowy, a聽tak偶e prawa, obowi膮zki i聽zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klient贸w korzystaj膮cych ze sklepu internetowego GOOD聽NOOT, chyba 偶e dane postanowienia Regulaminu wprost stanowi膮 inaczej.聽
 3. Mo偶liwo艣膰 realizacji Zam贸wie艅 okre艣lana jest na podstawie wskazanego miejsca dostawy Produkt贸w.
 4. Sprzedawca w聽najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w聽tym przerwy w聽funkcjonowaniu GOOD聽NOOT spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 witryny GOOD聽NOOT z聽infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego GOOD聽NOOT Klient powinien posiada膰:
  1. urz膮dzenie ko艅cowe z聽dost臋pem do sieci Internet i聽przegl膮dark膮 internetow膮,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. w艂膮czon膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies;

搂2
DEFINICJE

 1. Formularz rejestracji 鈥 interaktywny formularz dost臋pny w聽GOOD聽NOOT, umo偶liwiaj膮cy utworzenie indywidualnego Konta;
 2. Formularz Zam贸wienia 鈥 interaktywny formularz dost臋pny w聽GOOD聽NOOT, umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia bez zak艂adania Konta, w聽tym okre艣lenie sposobu dostawy i聽p艂atno艣ci;
 3. GOOD聽NOOT 鈥 sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresemhttps://goodnoot.com;
 4. Klient 鈥 ka偶dy podmiot nabywaj膮cy produkty Sprzedawcy za po艣rednictwem GOOD聽NOOT;
 5. Kodeks cywilny 鈥 ustawa z聽dnia 23 kwietnia 1964聽r., (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1740 z聽p贸藕n. zm.)
 6. Konsument 鈥 osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w聽ramach GOOD聽NOOT, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
 7. Konto 鈥 oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i聽has艂em podanym przez Klienta zbi贸r zasob贸w w聽systemie teleinformatycznym GOOD聽NOOT, w聽kt贸rym gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o聽z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w聽GOOD聽NOOT;
 8. Produkt(y) 鈥 towar oferowany przez Sprzedawc臋 w聽GOOD聽NOOT;
 9. Przedsi臋biorca 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta z聽GOOD聽NOOT;
 10. Przedsi臋biorca na prawach Konsumenta 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra nabywa towary od Sprzedawcy w聽ramach umowy sprzeda偶y bezpo艣rednio zwi膮zanej z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z聽tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w聽szczeg贸lno艣ci z聽przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o聽Centralnej Ewidencji i聽Informacji o聽Dzia艂alno艣ci Gospodarczej;
 11. Sprzedawca 鈥 Lood is Good Sp. z聽o.o. z聽siedzib膮 w聽Krakowie, przy ulicy Radzikowskiego 35, 31-315 Krak贸w, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Krakowa 艢r贸dmie艣cia w聽Krakowie, XI Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000603176, o聽kapitale zak艂adowym w聽wysoko艣ci 100聽000,00聽z艂, NIP 6762501904, REGON 363758678;
 12. Umowa 鈥 umowa sprzeda偶y Produkt贸w zawarta z聽Klientem za po艣rednictwem GOOD聽NOOT w聽ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰, bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z聽wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰;
 13. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta dotycz膮ce zakupu Produkt贸w, sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i聽zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy;

搂3
ZASADY SK艁ADANIA ZAM脫WIE艃

 1. Informacje o聽Produktach
 2. Sprzedawca zamie艣ci艂 na stronie GOOD聽NOOT informacje o聽Produktach, takie jak: opis, sk艂ad, kaloryczno艣膰, waga opakowania, daty wa偶no艣ci, alergeny itp. Przed u偶yciem Produkt贸w Klient ma obowi膮zek zapoznania si臋 z聽informacjami zamieszczonymi na opakowaniu Produktu.
 3. Sprzedawca informuje na stronie GOOD聽NOOT o聽datach wa偶no艣ci Produkt贸w oferowanych do sprzeda偶y. Daty wa偶no艣ci Produkt贸w faktycznie dostarczonych mog膮 r贸偶ni膰 si臋 od tych wy艣wietlanych na stronie w聽zwi膮zku z聽rotacj膮 Produkt贸w w聽magazynie.
 4. Na ko艅cow膮 kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i聽us艂ugi pocztowe), o聽kt贸rej Klient jest informowany w聽trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w聽tym tak偶e w聽chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮.
 5. Ceny Produkt贸w wskazane w聽GOOD聽NOOT s膮 podane w聽z艂otych polskich i聽s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT). Ceny te nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy.
 6. Koszty dostawy wskazane w聽GOOD聽NOOT s膮 podane w聽z艂otych polskich i聽s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT).聽
 7. GOOD聽NOOT przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia specjalnych program贸w rabatowych dla Klient贸w. Zasady uczestnictwa w聽takich programach okre艣la膰 b臋dzie ka偶dorazowo odr臋bny regulamin.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bie偶膮co zmian w聽cenach Produkt贸w oraz do przeprowadzania i聽odwo艂ywania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzeda偶y. Uprawnienie, o聽kt贸rym mowa w聽poprzednim zdaniu, nie ma wp艂ywu na Zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w聽偶ycie zmiany ceny, warunk贸w akcji promocyjnych lub wyprzeda偶y.
 9. Konto
 10. Przegl膮danie Produkt贸w dost臋pnych w聽GOOD聽NOOT nie wymaga zak艂adania Konta.
 11. Sk艂adanie Zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w聽asortymencie GOOD聽NOOT mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i聽teleadresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.
 12. Aby za艂o偶y膰 Konto w聽GOOD聽NOOT, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych przez Klienta:
  1. w przypadku Konsument贸w: imi臋 i聽nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysy艂ki, numer telefonu,聽
  2. w przypadku Przedsi臋biorc贸w na prawach Konsumenta oraz w聽przypadku Przedsi臋biorc贸w imi臋 i聽nazwisko, nazw臋 firmy, adres, adres do wysy艂ki, numer telefonu oraz numer NIP.
 13. Za艂o偶enie Konta w聽GOOD聽NOOT nie podlega op艂atom.
 14. Logowanie si臋 na Konto Klienta odbywa si臋 poprzez podanie loginu i聽has艂a ustanowionych w聽Formularzu rejestracji.
 15. Klient ma mo偶liwo艣膰 w聽ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i聽bez ponoszenia z聽tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w聽szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane w聽komparycji Regulaminu.
 16. W聽przypadku usuni臋cia Konta usuni臋ciu ulegaj膮 wszystkie dane, z聽wyj膮tkiem danych niezb臋dnych do przeprowadzenia procesu reklamacji i聽obs艂ugi ewentualnych roszcze艅, kt贸re b臋d膮 przechowywane do czasu up艂ywu okres贸w przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych ze zrealizowanych Zam贸wie艅. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do automatycznego usuni臋cia Konta Klienta po up艂ywie okresu 3 lat od daty ostatniej aktywno艣ci na Koncie.
 17. Sk艂adanie Zam贸wie艅
 18. Zam贸wienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty GOOD聽NOOT, poprzedzona akceptacj膮 wyboru Produkt贸w oraz wyborem formy p艂atno艣ci i聽dostawy.
 19. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia i聽zawarcia Umowy nale偶y:
  1. w聽przypadku Klienta posiadaj膮cego Konto w聽GOOD聽NOOT - zalogowa膰 si臋 na Konto w聽GOOD聽NOOT, dokona膰 wyboru Produktu(贸w) b臋d膮cego(ych) przedmiotem Zam贸wienia, a聽nast臋pnie doda膰 je 鈥濪o koszyka鈥(lub r贸wnoznaczny);
  2. w聽przypadku Klienta nieposiadaj膮cego Konta w聽GOOD聽NOOT (Zam贸wienie jako go艣膰) - dokona膰 wyboru Produktu(贸w) b臋d膮cego(ych) przedmiotem Zam贸wienia, doda膰 je 鈥濪o koszyka鈥 oraz wype艂ni膰 Formularz Zam贸wienia poprzez wpisanie wymaganych danych, w聽tym danych odbiorcy Zam贸wienia, adresu e-mail oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, dokona膰 wyboru spos贸b dostarczenia Produktu;
  3. w przypadku posiadania kodu promocyjnego 鈥 wprowadzi膰 dane kodu;
  4. klikn膮膰 przycisk 鈥淶amawiam i聽p艂ac臋鈥 w聽celu potwierdzenia z艂o偶enia Zam贸wienia oraz potwierdzenia zapoznania si臋 z聽niniejszym Regulaminem,
  5. wybra膰 jeden z聽dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci i聽w聽zale偶no艣ci od sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰 zam贸wienie w聽okre艣lonym terminie.
 20. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia i聽jego op艂aceniu Sprzedawca niezw艂ocznie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i聽jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail wys艂anej przez GOOD聽NOOT na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta lub podczas wype艂nienia Formularza Zam贸wienia, zawieraj膮cej m.in.: numer Zam贸wienia, adres dostawy, warto艣膰 Zam贸wienia oraz o艣wiadczenie Sprzedawcy o聽przyj臋ciu Zam贸wienia do realizacji. Z聽chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa.
 21. Zam贸wienia od Klient贸w s膮 przyjmowane siedem dni w聽tygodniu, 24 godziny na dob臋, na stronie GOOD聽NOOT, z聽wyj膮tkiem czasowego wy艂膮czenia strony GOOD聽NOOT w聽celu przeprowadzenia modernizacji lub konserwacji infrastruktury informatycznej lub z聽powodu awarii lub innych przyczyn niezale偶nych od Sprzedawcy. Zam贸wienia s膮 realizowane w聽dni robocze.聽

搂4
DOSTAWA I聽P艁ATNO艢膯

 1. Wszystkie zam贸wienia sk艂adane przez Klient贸w przetwarzane s膮 w聽okre艣lonych porach przez system informatyczny GOOD聽NOOT, wobec czego Klient nie ma mo偶liwo艣ci wprowadzenia zmian w聽swoim zam贸wieniu ani jego anulowania.
 2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji
 3. GOOD聽NOOT umo偶liwia dokonywanie p艂atno艣ci za po艣rednictwem nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:
  1. p艂atno艣膰 kart膮 on-line;
  2. p艂atno艣膰 przelewem on-line. Szczeg贸艂owe zasady 艣wiadczenia us艂ug p艂atniczych oraz procedura reklamacyjna w zakresie us艂ug p艂atniczych zosta艂a okre艣lona przez dostawc臋 tych us艂ug tutaj;
  3. p艂atno艣膰 BLIKiem;
  4. oraz innych aktualnie wspieranych przez system informatyczny GOOD聽NOOT.
 4. W聽przypadku niedokonania p艂atno艣ci za Zam贸wienie w聽terminie 3 dni roboczych od jego z艂o偶enia, Zam贸wienie zostanie automatycznie anulowane.
 5. GOOT NOOT dokonuje dostawy zakupionych Produkt贸w za po艣rednictwem nast臋puj膮cych metod dostawy:
  1. przesy艂ka kurierska;
  2. odbi贸r w聽paczkomacie;
  3. odbi贸r w聽punkcie odbioru;
 6. Warunkiem rozpocz臋cia dostawy Produkt贸w jest uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy kwot膮 do zap艂aty za Zam贸wienie.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedostarczenie Zam贸wienia lub op贸藕nienie w聽jego dostawie, wynikaj膮ce z聽zaistnienia si艂y wy偶szej, nieobecno艣ci osoby upowa偶nionej do odbioru Zam贸wienia pod wskazanym adresem pomimo awizowania, oraz b艂臋dnie podanego przez Klienta lub niedok艂adnego adresu dostawy, a聽tak偶e w聽przypadku niemo偶no艣ci zrealizowania Zam贸wienia z聽powodu braku mo偶liwo艣ci skontaktowania si臋 z聽Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

搂5
ZASADY REKLAMACJI PRODUKT脫W

 1. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczenia Klientowi Produkt贸w wolnych od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z聽tytu艂u r臋kojmi za wady zakupionych Produkt贸w na zasadach okre艣lonych w聽Kodeksie cywilnym.聽
 2. Klient ma mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z聽dostarczonymi Produktami w聽chwili ich odbioru. W聽przypadku niezgodno艣ci przedmiotu dostawy ze z艂o偶onym Zam贸wieniem, Klient powinien niezw艂ocznie powiadomi膰 o聽tym Sprzedawc臋 i聽odm贸wi膰 przyj臋cia Produkt贸w, kt贸rych nie zamawia艂.聽
 3. W聽przypadku uszkodzenia Produkt贸w w聽czasie transportu lub dostarczenia ich z聽wad膮 fabryczn膮, Klient zobowi膮zany jest skontaktowa膰 si臋 z聽GOOD聽NOOT i聽odes艂a膰 Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w聽komparycji Regulaminu z聽jednoczesnym 偶膮daniem zwrotu nale偶no艣ci za Produkt oraz udokumentowanymi i聽adekwatnymi kosztami wysy艂ki. GOOD聽NOOT mo偶e r贸wnie偶 zaproponowa膰 Klientowi przes艂anie zdj臋膰 Produktu, w聽tym zdj臋膰 etykiet i聽je偶eli Klient wyrazi zgod臋 na taki spos贸b rozpatrzenia reklamacji, reklamacja jest rozpatrywana bez potrzeby odsy艂ania Produktu przez Klienta, chyba 偶e po analizie zdj臋膰 ujawni si臋 potrzeba szczeg贸艂owej analizy uszkodze艅 lub wady Produktu.
 4. Wszelkie reklamacje nale偶y kierowa膰 na pi艣mie na adres Lood is Good Sp. z聽o.o., ul. Radzikowskiego 35, 31-315 Krak贸w, za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]lub przez dedykowany formularz dostepny na stronie GOOD聽NOOT.
 5. Sprzedawca, o聽ile kr贸tszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z聽bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, ustosunkuje si臋 do ka偶dej reklamacji niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O聽sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje osob臋 sk艂adaj膮c膮 reklamacj臋 pisemnie na adres podany w聽reklamacji albo poczt膮 elektroniczn膮. Brak informacji we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 6. Klient otrzyma zwrot nale偶no艣ci za reklamowany Produkt w聽tej samej formie, w聽jakiej dokona艂 p艂atno艣ci, w聽terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji .
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jako艣膰 Produkt贸w, je艣li ta uleg艂a pogorszeniu z聽przyczyn le偶膮cych po stronie Klienta po dostarczeniu Produkt贸w (np. niew艂a艣ciwe przechowywanie).
 8. GOOD聽NOOT informuje o聽dobrowolnej mo偶liwo艣ci skorzystania z聽pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania spor贸w. Szczeg贸艂owe informacje w聽tym przedmiocie oraz zasady dost臋pu do procedur dost臋pne s膮 w聽siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cym adresem internetowym Urz臋du Ochrony Konkurencji i聽Konsument贸w:www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

搂6
PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Konsument oraz Przedsi臋biorca na prawach Konsumenta mo偶e odst膮pi膰 od Umowy w聽terminie 14 dni od dnia otrzymania Produkt贸w. W聽przypadku odst膮pienia od Umowy, Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
 2. W聽przypadku Umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w聽cz臋艣ciach, termin wskazany w聽ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci.
 3. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje - ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia - w聽odniesieniu do Produkt贸w, kt贸re zosta艂y otwarte po ich dostarczeniu.
 4. Konsument oraz Przedsi臋biorca na prawach Konsumenta mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o聽odst膮pieniu od Umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia o聽odst膮pieniu od Umowy przed jego up艂ywem.
 5. Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach Konsumenta ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w聽kt贸rym odst膮pi艂 od umowy, zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru, je偶eli Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt, do艂膮czaj膮c dow贸d zakupu (paragon lub faktura). Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu przed jego up艂ywem na adres Sprzedawcy.
 6. Je偶eli Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach Konsumenta wybra艂 spos贸b dostawy Produktu inny ni偶 najta艅szy oferowany spos贸b dostawy dost臋pny w聽GOOD聽NOOT, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsi臋biorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w przekraczaj膮cych koszt najta艅szego sposobu dostawy.
 7. Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach Konsumenta ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu.
 8. W聽przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsi臋biorcy na prawach Konsumenta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o聽odst膮pieniu wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w聽tym koszty dostawy Produkt贸w zgodnie z聽postanowieniami ust. 5 powy偶ej.
 9. Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach Konsumenta ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Sprzedawcy Produkt, w聽stosunku do kt贸rego dokona艂 odst膮pienia niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14 dni od dnia, w聽kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produkt贸w przed jego up艂ywem.
 10. Sprzedawca dokona zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta lub Przedsi臋biorc臋 na prawach Konsumenta u偶yte w聽pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach Konsumenta wyra藕nie zgodzili si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie generuje dodatkowych koszt贸w dla Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Produktu z聽powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w聽zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

搂7
DANE OSOBOWE KLIENTA

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych podczas zak艂adania Konta lub w聽Formularzu Zam贸wienia (w tym: imi臋 i聽nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Lood is Good Sp. z聽o.o. z聽siedzib膮 w聽Krakowie przy ul. Radzikowskiego 35, 31-315 Krak贸w.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta b臋d膮 przetwarzane w聽celach:
  1. realizacji i聽obs艂ugi Zam贸wie艅 oraz wykonania Umowy;
  2. podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie Klienta, kt贸rego dane dotycz膮, przed zawarciem Umowy;
  3. promocyjnych, dla realizacji program贸w lojalno艣ciowych przygotowywanych przez Sprzedawc臋, w聽tym 艂膮czonych z聽korzystaniem przez Klienta z聽Good Lood App.;
  4. marketingowych, w聽przypadku wyra偶enia przez Klienta zgody marketingowej;.
 3. Odbiorc膮 danych osobowych b臋d膮 podmioty wsp贸艂pracuj膮ce z聽Administratorem, kt贸re wspieraj膮聽go w聽codziennej dzia艂alno艣ci 艣wiadcz膮c us艂ugi administracyjne, marketingowe, informatyczne, obs艂ugi p艂atno艣ci elektronicznych oraz dostawcy zam贸wie艅 z艂o偶onych w聽GOOD聽NOOT.聽
 4. Dane osobowe podane w聽celu realizacji i聽obs艂ugi Zam贸wienia b臋d膮 przechowywane przez nast臋puj膮cy okres:
  1. w聽przypadku za艂o偶enia Konta w聽GOOD聽NOOT - przez 3 lata od daty ostatniej aktywno艣ci Konta oraz up艂ywu okresu przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych ze zrealizowanych Zam贸wie艅;
  2. w聽przypadku usuni臋cia Konta - do czasu up艂ywu okres贸w przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych ze zrealizowanych Zam贸wie艅, przy czym w聽przypadku usuni臋cia Konta wszystkie dane Klienta zostan膮 usuni臋te, za wyj膮tkiem danych niezb臋dnych do procesu reklamacji i聽obs艂ugi ewentualnych roszcze艅, kt贸re to dane b臋d膮 przechowywane,
 5. Dane osobowe przetwarzane w聽celach marketingowych b臋d膮 przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
 6. Klientowi przys艂uguje prawo do:
  1. 偶膮dania dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia ich przetwarzania, a聽tak偶e prawo do przenoszenia danych,
  2. cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych w聽dowolnym momencie, co nie wp艂ywa to na zgodno艣膰
   z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane mog膮 by膰 przetwarzane w聽spos贸b zautomatyzowany, w聽tym poprzez profilowanie, polegaj膮ce na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dost臋pnych w聽GOOD聽NOOT, prezentowaniu ich na stronie i聽wysy艂aniu w聽wiadomo艣ciach marketingowych,聽co聽mo偶e w聽istotny spos贸b wp艂ywa膰 na Klienta poprzez umo偶liwienie mu zakupu produkt贸w w聽podanych w聽ofercie cenach.
 8. Podanie danych jest dobrowolne i聽jednocze艣nie jest warunkiem zawarcia Umowy niezb臋dnym do jej realizacji. Po zako艅czeniu przetwarzania danych osobowych w聽pierwotnym celu, dane nie b臋d膮 dalej przetwarzane.
 9. Wszelkie pro艣by i聽偶膮dania w聽przedmiocie danych osobowych prosimy kierowa膰 na adres e-mail: [email protected]
 10. Szczeg贸艂y przetwarzania danych znajduj膮 si臋 w聽naszej Polityce Prywatno艣ci.

搂8
POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Umowy zawierane poprzez GOOD聽NOOT zawierane s膮 w聽j臋zyku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. O聽ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z聽co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany przy rejestracji Konta. Klient mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o聽braku akceptacji nowego Regulaminu w聽formie pisemnej lub za po艣rednictwem wiadomo艣ci elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. Sprzedawca z聽chwil膮 otrzymania o艣wiadczenia o聽braku akceptacji nowego Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i聽poinformuje go o聽tym fakcie. Zmiana Regulaminu wi膮偶e Klienta, kt贸ry nie z艂o偶y o艣wiadczenia o聽braku akceptacji nowego Regulaminu przed dat膮 jego wej艣cia w聽偶ycie.
 3. W聽sprawach nieuregulowanych w聽niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w聽szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego i聽ustawy z聽dnia 30 maja 2014聽r. o聽prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z聽2020, poz. 287 z聽p贸藕n. zm.). W聽przypadku jakichkolwiek sprzeczno艣ci niniejszego Regulaminu z聽postanowieniami powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w, zastosowanie znajduj膮 powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedawc膮 a聽Konsumentem, zostanie poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z聽postanowieniami ustawy z聽dnia 17 listopada 1964聽r. Kodeks post臋powania cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1575 z聽p贸藕n. zm.).
 5. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Sprzedawc膮 a聽Klientem, kt贸ry nie jest Konsumentem zostanie poddany s膮dowi w艂a艣ciwemu miejscowo ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.
 6. Niniejszy Regulamin zosta艂 przyj臋ty w聽pa藕dzierniku 2021聽r.